Generelle vilkår og betingelser.


 1. Aftale, tilbud og bekræftelse
  1. Disse generelle vilkår og betingelser (“General Terms and Conditions”) regulerer alle tilbud og forberedelse, indhold og ydeevne af alle aftaler indgået mellem Kunden og Entreprenør (Manualise) og råder over købsbetingelserne som muligvis anvendt af kunden. Afvigelser fra disse generelle vilkår og betingelser kan kun aftales mellem klienten og Manualise og kan kun ske skriftligt.
  2. Alle tilbud er uden tilsagn og er gældende to måneder. De angivne priser kan ændres på grund af uforudsete ændringer i det bestilte arbejde. Priserne er eksklusive moms. De tilbudte priser og tilbud gælder ikke automatisk for fremtidige provisioner. Klienten garanterer at de oplysninger, der leveres til Manualise af den eller på dennes vegne, og som Manualise baserer tilbuddet på, er korrekt og fuldstændigt.
  3. Provisioner bekræftes skriftligt af kunden. Hvis kunden undlader at gøre det, men samtykker i at Manualise påbegynder det bestilte arbejde, anses vilkårene for tilbuddet for at være aftalt, og disse generelle vilkår og betingelser gælder. Eventuelle efterfølgende mundtlige aftaler og bestemmelser er ikke bindende for Manualise, før det er bekræftet skriftligt.
 2. Resultat af aftalen
  1. Manualise skal bestræbe sig på at udføre arbejdet omhyggeligt og uafhængigt for at fremme kundens interesser efter bedste evne og at tilstræbe at opnå et resultat, der er nyttigt for kunden, som det kan og kan forventes med en rimelig og professionelt fungerende entreprenør. Manualise skal i det omfang, det er nødvendigt, holde kunden informeret om det arbejde, der er bestilt.
  2. Klienten skal gøre alt, hvad der er rimeligt nødvendigt eller krævet for at gøre det muligt for Manualise at levere punktligt og korrekt, såsom levering (eller forårsager levering af) komplette, lyd og rydde data eller materialer i rette tid, som Manualise stater eller som kunden forstår eller burde med rimelighed forstå, at de er nødvendige for opfyldelsen af aftalen.
  3. Vilkår, der er angivet af Manualise for udførelsen af det bestilte arbejde, er kun tilnærmelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  4. Medmindre andet er aftalt, er følgende ikke en del af det arbejde, der er bestilt og udført at Manualise:
   1. udfører prøver, ansøger om tilladelser og vurderer, om kundens anvisninger overholder lovmæssige eller kvalitetsmæssige standarder
   2. undersøge eventuelle eksisterende rettigheder, herunder patenter, varemærker, tegninger eller designrettigheder eller portrætrettigheder for tredjeparter og
   3. Undersøg muligheden for beskyttelsesformerne for kunden, jf. Punkt 4.2.
  5. Inden præstationer, produktion, gengivelse eller offentliggørelse skal parterne give hinanden mulighed for at kontrollere og godkende det endelige udkast, prototyper eller kautionsbevis for resultatet.
  6. Forskelle mellem det (endelige) resultat og de aftalte aftaler kan ikke tjene som begrundelse for afslag, rabat, erstatning eller opløsning af aftalen, hvis disse forskelle med rimelighed er af ringe betydning under hensyntagen til alle omstændigheder.
  7. Eventuelle klager skal indleveres til Manualise i skriftlig form snarest muligt, dog senest ti arbejdsdage efter afslutningen af ​​det påtænkte arbejde, hvis kunden anses for at have accepteret resultatet af det bestilte arbejde i sin helhed.
 3. Aftaler mellem tredjeparter
  1. Medmindre andet er aftalt, gives instruktioner til tredjemand i forbindelse med udførelsen af ​​det bestilte arbejde af klientens vegne eller på vegne af kunden. På kundens anmodning kan Manualise fungere som agent for kundens konto og risiko. Parterne kan aftale et gebyr for et sådant agentur.
  2. Hvis Manualise giver et overslag over omkostninger fra tredjepart på kundens anmodning, er dette skøn kun en tilnærmelse. Manualise kan om nødvendigt anmode om tilbud til tredjepart på kundens vegne.
  3. 3. Hvis Manualise køber varer eller tjenesteydelser fra tredjeparter i udførelsen af ​​det påtænkte arbejde, for Manualis egen konto og risiko og på grundlag af en udtrykkelig aftale, hvorved disse varer eller tjenesteydelser overføres til kunden, gælder disse generelle betingelser for og / eller eventuelle aftaler indgået med den pågældende leverandør med hensyn til garantier og ansvar gælder også for kunden.
  4. Hvis Manualise giver kommissioner eller instruktioner til produktionsselskaber eller andre tredjeparter i kundens navn eller på anden måde, vil kunden skriftligt bekræfte på Manualises anmodning den godkendelse, der henvises til i artikel 2.5 i disse Almindelige Betingelser.
  5. Klienten må ikke involvere tredjeparter uden høring af Manualise, hvis det kan påvirke udførelsen af ​​det bestilte arbejde som aftalt med Manualise. Parterne vil om nødvendigt rådføre sig med, hvilke andre entreprenører der vil blive forlovet, og hvilket arbejde der vil blive tildelt dem.
  6. Manualise er ikke ansvarlig for fejl eller mangler på produkter eller tjenester fra tredjeparter, der er involveret af eller på vegne af kunden, uanset om de er indført af Manualise. Kunden selv skal holde disse parter ansvarlige. Manualise kan eventuelt bistå i den henseende.
 4. Intellektuelle ejendomsrettigheder
  1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder som følge af det bestilte arbejde – herunder patenter, varemærker, tegninger eller designrettigheder og ophavsret – med hensyn til resultaterne af det bestilte arbejde er indeholdt i Manualise. For så vidt som sådanne rettigheder kun kan erhverves ved hjælp af en ansøgning eller registrering, har Manualise den enekompetence til at gennemføre denne ansøgning eller registrering, medmindre andet er aftalt.
  2. Parterne kan aftale, at de i stk. 1 omhandlede rettigheder overdrages helt eller delvist til kunden. En sådan overførsel og eventuelle betingelser, hvor overførslen finder sted, skal altid registreres skriftligt. Indtil overdragelsestidspunktet gives en brugsret som reguleret i artikel 5 i disse vilkår og betingelser.
  3. Manualise har til enhver tid ret til at sætte sit navn på eller i eller fjerne det fra resultatet af det bestilte arbejde (eller reklame i forbindelse hermed) eller at få sit navn trykt på eller i eller fjernet fra resultatet af arbejdet bestilt på en måde, der er sædvanlig for det resultat. Uden Manualises forudgående samtykke kan klienten ikke offentliggøre eller reproducere resultatet uden at nævne Manualise ved navn.
  4. Medmindre andet er aftalt, er de (originale) resultater (såsom design, designskitser, udkast, rådgivning, rapporter, budgetter, skøn, specifikationer, designtegninger, illustrationer, fotografier, prototyper, skalamodeller, skabeloner, prototyper, produkter og delvis produkter, film lyd og video eller andre præsentationer, kildekoder og andre materialer eller (elektroniske) datafiler mv), der er udarbejdet af Manualise som led i det bestilte arbejde, forbliver Manualises ejendom, uanset om de er stillet til rådighed for kunden eller til tredje partier.
  5. Efter afslutningen af ​​det påtænkte arbejde vil hverken kunden eller Manualise være underlagt nogen varetjeneste for noget af de anvendte materialer og data, medmindre andet er aftalt.
 5. Anvendelse af resultatet
  1. Når kunden har opfyldt alle sine forpligtelser i henhold til aftalen med Manualise, erhverver han retten til at anvende resultatet af det arbejde, der er bestilt i overensstemmelse med det aftalte formål. Hvis der ikke er aftalt noget sådant specifikt formål, er brugsretten begrænset til den brug af det design, som Kommissionen (åbenbart) har givet. Brugsretten er eksklusiv, medmindre andet fremgår af aftalens art eller på anden måde er aftalt.
  2. Hvis resultatet også vedrører værker, der er underlagt tredjepartsrettigheder, vil parterne indgå yderligere aftaler om, hvordan brugen af ​​disse værker vil blive reguleret.
  3. Uden Manualis forudgående skriftlige samtykke har kunden ikke ret til at ændre resultatet af det bestilte arbejde eller at bruge eller genbruge det på en bredere eller anden måde end aftalt eller tillade tredjeparter at gøre det. Manualise kan gøre samtykket underlagt betingelser, herunder betaling af et rimeligt gebyr.
  4. I tilfælde af bredere eller anden anvendelse, hvor der ikke blev opnået enighed, herunder enhver ændring, lemlæstelse eller overtrædelse af det foreløbige eller endelige resultat, har Manualise ret til erstatning på grund af krænkelse af hans rettigheder på mindst tre gange aftalt gebyr eller et gebyr, der er rimeligt proportional med overtrædelsen begået uden at miste andre rettigheder.
  5. Klienten er ikke (eller ikke længere) tilladt at anvende de opnåede resultater, og enhver brugsret til kunden i forbindelse med det bestilte arbejde bortfalder, medmindre konsekvenserne er i strid med reglerne om rimelighed og retfærdighed:
   1. i det øjeblik kunden undlader at gennemføre eller fuldt ud gennemudfører sin betaling eller andre forpligtelser i henhold til aftalen eller på anden måde er i misligholdelse
   2. Hvis arbejdet påbegyndes afsluttes for tidligt af de grunde, der henvises til i artikel 8.1 i disse almindelige forretningsbetingelser eller
   3. Hvis kunden erklæres konkurs, medmindre de pågældende rettigheder er overført til kunden i overensstemmelse med artikel 4.2 i disse Almindelige Betingelser.
  6. Under hensyntagen til kundens interesser kan Manualise efter eget skøn anvende resultaterne efter eget valg for at sikre provisioner til salgsfremmende formål, herunder konkurrencer og udstillinger mv. Og for at få dem til lån, hvis fysiske resultater er involveret.
 6. Gebyrer og ekstraomkostninger
  1. Manualise har ret til et gebyr for udførelsen af ​​det bestilte arbejde. Dette gebyr kan bestå af en timepris, et konsulentbistandhonorar, et fast beløb, uanset om det er relateret til projektbeløbet eller ethvert andet gebyr, der er aftalt mellem parterne.
  2. Ud over betaling af det aftalte gebyr er Manualise berettiget til refusion af de omkostninger, han pådrager sig i forbindelse med udførelsen af ​​det bestilte arbejde, såsom administrative omkostninger, rejse- og opholdsudgifter, printudgifter, kopier (beviser) og prototyper og omkostninger til tredjepart i forbindelse med rådgivning, produktion, tilsyn mv. Disse omkostninger skal i det omfang det er muligt indregnes i forvejen, medmindre der er aftalt en mærkningsgrad.
  3. Hvis Manualise er forpligtet til at udføre mere eller andet arbejde på grund af forsinket levering eller manglende levering af komplette, klare og klare oplysninger og / eller materialer, er enhver ændring eller fejl i instruktioner eller briefinger eller andre ydre omstændigheder et sådant yderligere arbejde opkræves særskilt på grundlag af Manualises sædvanlige gebyrer. Manualise vil derefter informere klienten i forvejen, medmindre det er umuligt på grund af omstændigheder eller arbejdets art ikke tillader nogen forsinkelse.
  4. Hvis udførelsen af ​​det bestilte arbejde er forsinket eller afbrudt på grund af omstændigheder ud over Manuelises kontrol, skal eventuelle omkostninger betales af kunden. Manualise skal forsøge at begrænse disse omkostninger i det omfang det er muligt.
 7. Betaling og suspension
  1. Alle betalinger skal ske uden fradrag, afregning eller suspension senest 30 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt eller angivet i fakturaen.
  2. Alle varer leveret til kunden forbliver Manualis ejendom indtil alle de beløb, som kunden skylder er betalt til Manualise i henhold til aftalen mellem parterne.
  3. Hvis klienten ikke betaler hele eller en del af de skyldige beløb, skylder den lovbestemte renter og udgifter til afhentning uden for retten, der udgør mindst 10% af fakturaen, med et minimum på 150 EUR ekskl. Moms.
  4. Manualise skal sørge for rettidig fakturering. I samråd med kunden kan Manualise opkræve det aftalte gebyr og omkostninger som et forskud i mellemtiden eller periodisk.
  5. Manualise kan suspendere udførelsen af ​​det arbejde, der er bestilt efter udløbet af betalingsperioden, og kunden efter en skriftlig anmodning om betaling inden for 14 dage undlader at foretage denne betaling, eller hvis Manualise er nødt til at konkludere på grund af en erklæring eller handling fra kundens side om, at betaling ikke vil blive foretaget.
 8. Meddelelse om opsigelse og opløsning af aftalen
  1. Hvis kunden giver meddelelse om opsigelse af aftalen, uden at Manualise er overtrådt, eller hvis Manualise ophæver aftalen på grund af kundens misligholdelse i forbindelse med aftalens opfyldelse, er kunden ansvarlig for erstatning i Tillæg til Manualises gebyr og omkostninger i forbindelse med det arbejde, der udføres indtil den tid. I denne sammenhæng betragtes ethvert adfærd fra kunden, på grundlag af hvilket Manualise ikke med rimelighed kan pålægges at gennemføre det bestilte arbejde, også som brud.
  2. De skader, der henvises til i det foregående stykke i denne artikel, omfatter i det mindste omkostningerne i forbindelse med forpligtelser, som Manualise påtager sig i eget navn med tredjemand for udførelsen af ​​det bestilte arbejde samt mindst 30% af saldoen i Det gebyr, som kunden skylder Manuelise, hvis det bestilte arbejde blev fuldført fuldt ud.
  3. Både Manualise og klienten har ret til at opsige aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, og alle skyldige beløb skal betales straks, hvis en konkursbegæring eller en anmodning om suspension eller foreløbig suspension af betaling eller for ansøgning af gældsplanlægningen er indgivet til den anden part.
  4. Hvis Manualises arbejde består af gentagne udførelse af arbejde af lignende art, er der tale om en fortløbende præstationsaftale, medmindre andet er aftalt skriftligt. En sådan aftale kan kun opsiges ved skriftlig meddelelse, mens der overholdes en rimelig opsigelsesperiode på mindst 3 måneder, i hvilken periode kunden skal fortsætte med at købe det sædvanlige antal arbejde fra Manualise eller skal yde økonomisk kompensation.
 9. Garantier og godtgørelser
  1. Manualise garanterer, at resultatet er udformet af ham eller hende eller på hans eller hendes vegne, og hvis resultatet er ophavsretligt beskyttet, er Manualise ophavsmand i henhold til Auteurswet og som ophavsret Ejeren har magt til disposition af arbejdet. Manualise garanterer, at resultatet af det bestilte arbejde, så vidt han ved eller rimeligt burde vide, ikke krænker tredjeparts rettigheder og ikke er ellers ulovligt.
  2. Hvis kunden anvender resultaterne af det bestilte arbejde, hæfter han Manualise eller personer, der er involveret af Manualise i udførelsen af ​​det arbejde, der pålægges eventuelle tredjepartskrav, der opstår som følge af ansøgningen eller brugen af ​​resultatet af det bestilte arbejde. Dette berører ikke manualisternes ansvar over for kunden for manglende overholdelse af de garantier, der er nævnt i foregående afsnit, og ethvert andet ansvar som omhandlet i artikel 10 i disse vilkår og betingelser.
  3. Klienten godtgør Manuelt mod ethvert krav eller handling vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder i materialer eller oplysninger leveret af kunden og anvendt til udførelsen af ​​det bestilte arbejde.
 10. Ansvar
  1. I tilfælde af brud skal Manualise først gives skriftlig meddelelse om misligholdelse, fastsættelse af et rimeligt tidsrum for at opfylde sine forpligtelser, for at rette fejl eller for at begrænse eller kompencere tabet.
  2. Manualise er kun ansvarlig over for kunden for direkte skade, der kan henføres til Manualise. Manualise’s ansvar for indirekte skader, herunder følgeskader, fortabt fortab, tabbesparelser, lemlæstede eller tabte data eller materialer eller skader på grund af driftsafbrydelser er udelukket.
  3. Manualise garanterer ikke rigtigheden af ​​oversættelser, der leveres af hende af tredjeparter.
  4. Bortset fra Manualise’s tilsigtede eller forsætlige hensynsløshed er Manualises ansvar begrænset til det gebyr, som han eller hun har pålagt det pålagte arbejde, eller under alle omstændigheder den del af det arbejde, der pålægges ansvaret. Dette beløb må ikke overstige 75.000 EUR og må under ingen omstændigheder være højere end den ydelse, som forsikringsselskabet betalte til Manualise i det pågældende tilfælde. Det beløb, som Manualise er ansvarlig for i det pågældende tilfælde, reduceres med eventuelle beløb, der er forsikret af kunden.
  5. Alt ansvar udløber to år fra den dato, hvor arbejdet er blevet udført.
 11. Andre bestemmelser
  1. Hvis kunden bestiller arbejdet udført af andre på samme med Manualise eller tidligere har bestilt arbejdet til en anden part, skal den informere Manualise i overensstemmelse hermed og angive navnene på disse tredjeparter.
  2. Klienten har ikke tilladelse til at overdrage eller overdrage tredjemand nogen af ​​rettighederne i henhold til en aftale indgået med Manualise, undtagen i tilfælde af overdragelse af kundens samlede forretning eller med Manualises skriftlige samtykke.
  3. Begge parter skal holde fortrolige oplysninger, fakta og omstændigheder, der kommer til deres kendskab i forbindelse med det bestilte arbejde, fra hinanden eller fra en anden kilde, som de med rimelighed kan forstå, at deres offentliggørelse eller videregivelse til tredjeparter kan skade Manualise eller kunden. Den samme pligt til fortrolighed i forbindelse med sådanne forhold og omstændigheder skal pålægges tredjeparter, der er involveret i udførelsen af ​​det bestilte arbejde.
  4. Hvis nogen bestemmelse i disse Almindelige Betingelser er ugyldige eller ugyldige, gælder de øvrige bestemmelser i disse Generelle Vilkår for Betingelser fortsat fuldt ud. I så fald vil parterne konsultere for at blive enige om nye bestemmelser for at erstatte de ugyldige eller ugyldige bestemmelser, der er så tæt som muligt i overensstemmelse med formålet med og omfanget af de ugyldige eller ugyldige bestemmelser.
  5. Overskrifterne af disse generelle vilkår og betingelser er kun medtaget som reference og udgør ikke en del af disse generelle vilkår og betingelser.
  6. Alle aftaler mellem Manualise og kunden er underlagt nederlandsk lov. Parterne vil først forsøge at afhjælpe enhver tvist, der opstår i samråd. Medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt skriftligt om voldgift, har den ret, der er kompetent ved lov eller domstol i det distrikt, hvor Manualise har sit vedtægtsmæssige hjemsted, kompetence til at høre og afgøre eventuelle tvister mellem Manualise og kunden.